Vad krävs för att få utfärda kontrollavgift?

Vad krävs för att få utfärda kontrollavgift?

Vi får många frågor om vad man behöver göra för att få utfärda kontrollavgift på en parkeringsplats. Ofta ägs parkeringsplatsen av en privatperson, bostadsrättsförening, samfällighet eller företag, som har problem med att obehöriga parkerar på deras mark, eller vill börja ta betalt för parkering på marken.

Vad som gäller kring utfärdande av kontrollavgift finns att läsa i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vi vill i denna guide göra det enkelt och tydligt att förstå vad man som markägare behöver göra för att ha rätt att utfärda en kontrollavgift.

 

När får man ta ut kontrollavgift?

En markägare kan välja att upplåta ett område för parkering, eller förbjuda parkering inom området. Om någon person bryter mot de bestämmelser som markägaren beslutat, har markägaren rätt att utfärda kontrollavgift.

 

Hur tar jag ut kontrollavgift?

För att ta ut en kontrollavgift, kan markägaren ställa ut en så kallad betalningsuppmaning. Uppmaningen kan antingen överlämnas till fordonets förare, till dess ägare, eller fästas på fordonet (enklast brukar vara på vindrutetorkaren).

Enklaste sättet att utfärda betalningsuppmaningen är att införskaffa ett särskilt block för kontrollavgift. Med detta kan man enkelt utfärda avgiften och ifylld blankett kan direkt på plats vid bilen.

kontrollavgift block

Ett kontrollavgiftsblock gör det enkelt att utfärda kontrollavgiften och fästa på bilens vindruta.

 

Behövs det några särskilda skyltar?

Det gör det. Kontrollavgift får endast tas ut om förbud om parkering eller parkeringsvillkor har kommunicerats tydligt med skyltar på området. Lagen är tydlig, skyltarna måste uppfylla vägmärkesstandard. Enklare skyltar i plast och liknande är ej tillåtna.

Generellt kan man säga att det finns två olika grundscenarier vad gäller skyltning kring utfärdande av kontrollavgift. I det ena fallet, avser man generellt förbjuda parkering inom ett område bortsett från några få eventuella undantag som får parkera där. I det andra fallet, handlar det om en yta som är att se som en parkeringsplats, men där kontrollavgift skall kunna utfärdas när obehöriga parkerat eller ej betalat parkeringsavgiften.


Generellt parkeringsförbud
Denna uppsättning av skyltar behövs för att markera ett generellt parkeringsförbud på t ex en gårdsplan. Vid infart, skall området tydligt markeras av en sk. zontavla för parkeringsförbud (kallas E20-1). För att kunna utfärda kontrollavgift krävs vidare att denna kompletteras med en tilläggstavla som anger vem som utfärdar kontrollavgiften och ett telefonnummer. För att kunna ta ut en påminnelseavgift vid obetald kontrollavgift behövs också en tilläggstavla med information om påminnelseavgift.

När man kör ut från platsen, skall en skylt tydligt markera att man lämnar området med parkeringsförbud. Vanligen sätter man denna skylt (kallas E20-1) på andra sidan av samma stolpe som de andra skyltarna.

Önskar man tillåta parkering inom området krävs separata parkeringsskyltar vid dessa platser.
 
zontavla E20-1
Produkterna till vänster ovan är:
Till höger finner du
Infart till parkeringsplats
Vid infart till en plats som generellt är avsedd för parkering, skall en annan uppsättning skyltar användas. De skyltar som behövs är ett blått Parkings-P (kallas E19), en tilläggstavla som informerar om vilka förutsättningar för parkering som gäller (t ex "Förhyrda platser") samt ytterligare en tilläggstavla med information och kontaktuppgifter till den som driver parkeringsplatsen och därmed kan utfärda kontrollavgift. För att kunna ta ut en påminnelseavgift vid obetald kontrollavgift behövs även en tilläggstavla med information om påminnelseavgift.
p förhyrda platser kontrollavgift

 

Produkterna ovan är:

 

Klicka här för att komma till alla våra produkter relaterade kontrollavgifter

 

Vad är det för skillnad på Felparkeringsavgift och Kontrollavgift?

Felparkeringsavgifter lyder under en annan lag, Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, och avser parkering på gatumark. Kontrollavgift gäller för parkering på tomtmark, och är normalt det som berör privata markägare. Normalt kan man säga att det bara är kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

 

Vilken avgift får man ta ut?

Du får ta ut upp till den avgift som aktuell kommun tar ut för felparkeringsavgifter. Denna avgift varierar mellan olika kommuner, så du behöver kontakta din kommun för att se vilken avgift som gäller just där. Värt att notera är att kommuner kan ha olika avgifter för olika delar av kommunen. Var därför noga med att använda just den avgift som gäller i din del.

 

Hur många kontrollavgifter får jag ta ut?

För varje påbörjat dygn som överträdelsen sker, får man ta ut en ny kontrollavgift. Minst sex timmar måste gå från det att en betalningsuppmaning är utställd, innan man har rätt att ställa ut ytterligare en får ställas ut. Totalt får man maximalt ställa ut fem kontrollavgifter på fordonet.

 

Får jag även ta ut en avgift för obetald parkeringsavgift?

Nej, du har endast rätt att ta ut kontrollavgiften.

 

Vem är ansvarig för att avgiften betalas?

Fordonets ägare och förare är solidariskt ansvariga att betala avgiften. Om detta är olika personer, anses båda vara skyldiga att betala fram till dess att avgiften är betald.

Föregående artikel Regler och annat att tänka på vid montering av nödutgångsskyltar
Nästa artikel Lag om rökförbud