Regler och annat att tänka på vid montering av nödutgångsskyltar

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om nödutgångsskyltar är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar.

I detta inlägg informerar vi om vad som kan gälla för nödutgångsskyltar och hänvisning till utrymningsvägar. Detta inlägg är en förenkling och generellt skriven. Vi uppmuntrar alltid till att fråga en brandkonsult om man inte är helt säker på vad som gäller för just er verksamhet.

nödutgångsskyltar

Vårt breda sortiment av nödutgångsskyltar finner du här

 

Boverket och Arbetsmiljöverket är i huvudsak de myndigheter som ställer krav på nödutgångsskyltar, eller vägledande markeringar som de även kallas i myndighetstext.

Vid nybyggnation eller omfattande ombyggnation ska Boverkets Byggregler (BBR) uppfyllas i tillämpliga delar. Enligt BBR ska vägledande markeringar finnas i utrymmen som är svårorienterade. Utrymmen som är svårorienterade kan vara större lokaler där det inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade eller lokaler där dagsljusinsläpp saknas, t.ex. garage större än 50 m2 och källare. Exempel på när det inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade kan vara ett kontor där lokalen utformas med parallella korridorer inom brandcellen. Krav på vägledande markeringar enligt BBR finns även i samlingslokaler där många människor kan vistas eller där alkoholservering sker i mer än ringa omfattning samt i hotell och sjukhus.

Skyltar bör placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, t.ex. i en trappa som fortsätter förbi det plan där utrymningen sker till det fria. Skyltarna bör vara placerade så att en person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka för att se en skylt. Skyltar bör placeras så att det tydligt framgår var utrymningsvägarna finns t.ex. över en dörröppning eller hängande från innertaket. Skyltarnas storlek ska anpassas till betraktningsavståndet men i stora samlingslokaler ska skylthöjden alltid vara minst 200 millimeter, annars räcker vanligtvis 100 millimeter. Detta innebär i praktiken skyltar som är 594x210 mm respektive 297x105mm i Skyltcentralens sortiment.

Utrymningsvägar som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga ska kompletteras med rullstolssymbol. Med tillgänglig avses i detta fall utrymningsvägar som uppfyller kraven i BBR avsnitt 3 på tillgänglighet och användbarhet.

Där BBR ställer krav på vägledande markeringar ska de vara belysta eller genomlysta. En efterlysande plastskylt är alltså i dessa fall inte tillräckligt.

I arbetslokaler där krav inte kan ställas enligt BBR ska det ändå finnas vägledande markeringar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) om det inte är uppenbart att de inte behövs. När kravet på vägledande markeringar ställs enligt Arbetsmiljöverket ska de vägledande markeringarna åtminstone vara efterlysande och vara belysta av allmänbelysningen. Även i dessa arbetslokaler krävs dock genomlysande vägledande markeringar vid t.ex. trapphus som används för utrymning och som är placerade så att dagsljus inte når det.

När utrymning sker genom en annan lokal, t.ex. angränsande hyresgäst, krävs genomlysande vägledande markeringar efter som denna väg inte kan antas vara känd för de utrymmande.

Vid fönsterutrymning från t.ex. skolor eller kontor kan de fönster som är avsedda för utrymning förses med efterlysande vägledande markeringar.

Arbetsmiljöverket föreskriver även regler om Byggnads- och anläggningsarbeten i AFS 1999:3 (med ändringar till och med 2014:26). Dessa föreskrifter riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. I dessa föreskrifter anges bland annat att utrymningsvägar och återsamlingsplatser skall markeras med skyltar. Dessa skyltar ska placeras ovan dörrar till och i utrymningsvägar samt ut från utrymningsväg till säkert område. I utrymningsväg kan skyltar dessutom behövas där risk för misstag finns t.ex. vid riktningsändring eller förgrening, så att man utan att tveka kan nå säkert område. Dessa vägledande markeringar ska åtminstone vara efterlysande samt vara belysta av allmänbelysning, byggbelysning eller motsvarande.

Vägledande markeringar som krävs enligt BBR eller AFS ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler (AFS 2008:13) vilket Skyltcentralens nödutgångsskyltar gör.

Förutom att förse sina utrymningsvägar med skyltar är det även viktigt att utrymningsvägarna är rätt placerade, tillräckligt många och rätt utformade med avseende på antalet personer som kan förväntas nyttja dem samt lätta att öppna. Arbetslokaler ska även förses med utrymningsplaner som visar utrymningsvägar, hur och när man larmar räddningstjänst samt ange var eventuella larmknappar finns och visa var återsamlingsplatsen är.

Hör av er till Verifire Brandskyddsprojektering om ni behöver hjälp med ert byggnadstekniska brandskydd!

 verifire
Verifire Brandskyddsprojektering AB
info@verifire.se
070 88 00 689

 

Föregående artikel Personantal i byggnader - Vilket antal skall det stå på skylten?
Nästa artikel Vad krävs för att få utfärda kontrollavgift?