Personantal i byggnader - Vilket antal skall det stå på skylten?

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om personantal är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar.

I detta inlägg informerar vi översiktligt vad som kan gälla för brandskyddet med avseende på vissa personantal i byggnader. Detta inlägg är en förenkling och generellt skriven. Vi uppmuntrar alltid till att fråga en brandkonsult om man inte är helt säker på vad som gäller för just er verksamhet.

För att tydligt informera om hur många personer som får vistas i en lokal, rekommenderar vi produkten I denna lokal får högst X personer vistas där du själv anger vilket antal personer du önskar skall stå på skylten.

En utav de grundläggande förutsättningarna för ett säkert brandskydd är att personer som vistas i en byggnad kommer ut på ett tillfredställande sätt. Detta innebär att personer ska hinna ut innan en brand når kritiska nivåer, men också att komma ut vid andra orsaker än brand, t.ex. vid olyckor, utsläpp av farliga ämnen, hot om våld etc. Ju fler personer som samtidigt ska lämna en byggnad desto större sannolikhet för att trängsel kan uppstå. Vanligtvis sker trängsel vid dörrar, korridorer och trappor där byggnaden ofta har begränsningar i framkomlighet.

Att veta hur många personer som kan förväntas vistas i en byggnad eller lokal är därför mycket viktigt och något som styr många delar av en byggnads utformning av brandskyddet. Det handlar bland annat om hur utrymning kan tillåtas ske; bredder i dörrar, korridorer och trappor; krav på öppningssätt av dörrar med avseende på slagriktning och beslagning; krav på brand- och utrymningslarm och andra brandtekniska installationer. Det kan till och med styra vilka krav som ställs på byggnadens stomme vid brand.

Inlägget grundar sig på de krav som gäller vid nybyggnation eller omfattande ombyggnation enligt Boverkets byggregler (BBR). Eftersom höga personantal i lokaler är så direkt kopplat till större risker för säkerheten vid utrymning anses dock de flesta regler som gäller för personantal vara retroaktiva och således gälla även för befintliga lokaler och verksamheter.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation upprättas för alla byggnader utom komplementbyggnader under 15 m². I denna brandskyddsdokumentation ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat och om det finns sådana förutsättningar som kan innebära begränsningar för hur byggnaden används. Sådana förutsättningar är exempelvis vilket antal personer som lokalerna är dimensionerade för. Kolla gärna med fastighetsägaren vilka krav som gäller för din lokal.

För att bestämma hur många personer en lokal ska dimensioneras för kan man använda tabellvärden som anges i Boverkets byggregler (BBR) där man använder lokalens area och multiplicerar med ett tal beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. Det är viktigt att göra en bedömning av personantalet som inte innebär en allt för stor begränsning av lokalens användning. En idrottshall i en skola kan normal inrymma ett lågt antal personer, men kanske eventuell ska kunna nyttjas för uppvisningar, skoldanser, övernattningar och så vidare. Antalet personer som utrymningsvägarna utformas för är i de flesta fall medvetet högt tilltagna, så att det ska vara liten sannolikhet att antalet faktiskt överskrids. Med det högsta tillåtna antalet personer vid enstaka tillfälle förväntas överskridas kan brandskyddet förstärkas, t.ex. genom en utökad brandskyddsorganisation (brandvakter, tillfälliga utrymningslarm). Om det högsta tillåtna personantalet överskrids regelbundet måste kompletterande brandskyddsåtgärder vidtas t.ex. genom att tillskapa ytterligare utrymningsvägar eller ändra slagriktning och beslagning på befintliga dörrar.

I de flesta lokaler med begränsningar på personantalet bör en skylt finnas som anger det högsta antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen. Boverkets byggregler (BBR) kräver att det i samlingslokaler (vanligtvis lokaler för fler än 150 personer) ska finnas skyltar som anger det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen. Främst handlar det om att påminna personal och t.ex. ordningsvakter om lokalens begränsningar.

I tabellen nedan ges några vanliga personantalsbegränsningar som är bra att beakta vid utformningen av lokaler.

Personantal Översiktlig kravnivå
Upp till 10
Nyckel accepteras som öppningssätt av dörrar i utrymningsväg om samtliga personer kan förväntas ha tillgång till nyckel.
 
Upp till 30 Inåtgående dörrar, eller skjutdörrar, tillåts att användas för utrymning. En enda utrymningsväg accepteras för hotell, särskilda boenden och bostäder förutsatt att denna är i markplan och utrymningsvägen är synlig från huvuddelen av lokalen eller bostaden. Gångavståndet till utrymningsvägen ska understiga 15 meter.
 
Över 30 Automatiskt aktiverat utrymningslarm krävs för avskilda mötesrum i kontor.
 
Upp till 50 En enda utrymningsväg accepteras för kontor om denna är i markplan och om gångavståndet till utrymningsvägen är högst 30 meter. Trapphus accepteras under vissa förutsättningar som den enda utrymningsvägen för kontor. Vred tillåts som upplåsning av utrymningsvägar.
 
Över 150 Utrymningsvägar som används för utrymning över 150 personer ska vara minst 1,2 meter breda. Samlingslokaler vara utrustade med nödbelysning och utrymningslarm. Spiraltrappor får inte användas. Hårdare krav på väggar och taks ytskikt i samlingslokaler.
 
Över 300 Utrymningslarm i samlingslokaler ska utgöras av talat meddelande. Den totala fria bredden av utrymningsvägar ska vara minst 1,00 meter per 150 personer.
 
Över 600 Tre av varandra oberoende utrymningsvägar krävs för samlingslokaler.
 
Över 1000 Fyra av varandra oberoende utrymningsvägar krävs för samlingslokaler. Panikregel på dörrar krävs.


Under vissa omständigheter kan brandskyddet utföras med så kallad analytisk dimensionering vilket innebär att andra lösningar än de som anges i detta inlägg kan användas om man med beräkningar, simuleringar eller liknande kan visa att lösningen ändå är tillfredställande.

Hör av er till Verifire Brandskyddsprojektering om ni behöver hjälp med ert byggnadstekniska brandskydd!

 verifire
Verifire Brandskyddsprojektering AB
info@verifire.se
070 88 00 689

 

Föregående artikel Skyltar för Handbrandsläckare
Nästa artikel Regler och annat att tänka på vid montering av nödutgångsskyltar