Skyltar för Handbrandsläckare

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om brandskyltar är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar.

Arbetsgivare, organisationer, fastighetsägare och liknande har enligt Lag om skydd mot olyckor flera skyldigheter vad gäller ansvar för skydd mot brand. Ett av de krav som ställs är att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska se till att det finns utrustning för släckning av brand, för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga uppkomst av brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

bransläckarskyltar

Vårt breda sortiment av brandskyltar finner du här

 

I skälig omfattning

Vad det innebär att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand varierar beroende på byggnad, verksamhet och omfattning. I hemmiljö för privatpersoner kan, utöver brandvarnare, en handbrandsläckare och brandfilt vara tillräckligt. För andra miljöer än privata hemmiljöer ska släckutrustning finnas tillgänglig inom 25 meters gångavstånd, vilket ofta innebär att flera handbrandsläckare behövs. För exempelvis lager som har mycket hög brandbelastning räcker ibland inte handbrandsläckare som enda åtgärd utan kompletteras även med inomhusbrandposter för att vatten alltid ska finnas tillgängligt.

 

Typer av släckutrustning

De vanligaste typerna av handbrandsläckare är pulversläckare, vilka består av en mängd olika finfördelade salter med släckande förmåga. En stor fördel med pulversläckare är att de är lätta att hantera och kan användas vid brand i såväl fasta som flytande ämnen samt för gasbränder och vid brand i elektronik. Nackdelen med pulversläckare är att släckmedlet är så finfördelat att det smutsar ned och kan kräva sanering efter användning. Andra vanliga typer är koldioxidsläckare, även kallat kolsyresläckare, samt skumsläckare. Koldioxidsläckaren släcker flammor snabbt och har fördelen att den inte lämnar några restprodukter som pulver- och skumsläckare gör. Nackdelen är däremot att den kan upplevas svårare att hantera, ofta kräver ett närmre avstånd till branden och är ganska ineffektiva som släckmedel framförallt mot glödbränder. Skumsläckaren består till största delen av vatten med en kemikalie som till viss del påminner om diskmedel och gör släckvätskan svagt löddrande. En fördel med att släckmedlet till huvudsak består av vatten är att det är relativt lätt att sanera efter användning. Nackdelen är att skum som släckmedel inte är lämpligt att använda för brand i vattenlösliga vätskor. Man bör även vara aktsam vad gäller att använda skumsläckare vid brand i elektronisk utrustning.

En vanlig rekommendation är pulversläckare märkta med en effektivitetsklass 43A 233BC eller högre. Klassen visar vilka prover släckaren klarat vid brand i fasta ämnen (A), flytande ämnen (B) och gas (C).

 

Skyltning av släckutrustning

Det är viktigt att släckutrustningen är lätt att hitta då den behövs. En handbrandsläckare ska normalt vara röd och kontrastera mot bakgrundsfärgen. I andra miljöer än privata bostäder ska handbrandsläckare och annan brandbekämpningsutrustning, så som exempelvis inomhusbrandposter eller brandfiltar, tydligt markeras med skyltning för att den lätt ska kunna hittas och användas.

Skyltning av brandredskap sker med röda skyltar med vita symboler. Fram till och med 31/12 2020 regleras skyltningens utformning i Arbetsmiljöverkets föreskrift Skyltar och signaler (AFS 2008:13). Från och med den 1/1 2021 börjar istället en ny utgåva av Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) att gälla och ersätter då den tidigare föreskriften Skyltar och signaler. I den nya utgåvan av Arbetsplatsens utformning återfinns istället de krav som gäller för skyltning av bland annat brandredskap i en egen bilaga.

Där utrymningsplaner finns i byggnaden ska brandredskap även markeras på dessa med symboler enligt Svensk Standard 2875:2019.

 

Hör av er till Verifire Brandskyddsprojektering om ni behöver hjälp med ert byggnadstekniska brandskydd!

 verifire
Verifire Brandskyddsprojektering AB
info@verifire.se
070 88 00 689

 

Nästa artikel Personantal i byggnader - Vilket antal skall det stå på skylten?