Kameraövervakningslagen och GDPR - vad gäller kring skyltningen?

Kameraövervakningslagen och GDPR - vad gäller kring skyltningen?

Den 1 augusti 2018 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Denna i kombination med dataskyddsförordningen (ofta känd som GDPR) innebär ett antal förändringar om vad som gäller kring kameraövervakning. En stor skillnad är att färre nu omfattas av krav att söka tillstånd för kameraövervakningen, men det ställs också nya krav vad gäller skyltningen och upplysning om att övervakning sker. Vad som gäller och hur man går tillväga för att uppfylla lagen, tänkte vi berätta om i detta inlägg.

 

Vad behöver en skylt för kameraövervakning innehålla?

De flesta hamnar här för att de undrar vad en skylt behöver innehålla för att uppfylla lagkraven. Vi sammanfattar det här kort, och går in på detaljerna längre ned i inlägget.

Privatpersoners kameror

Enligt den nya kameraövervakningslagen samt dataskyddsförordningen, är privatpersoners övervakningskameror undantagna från reglerna. I korthet betyder detta att inget tillstånd behövs, och ingen hänsyn behövs tas till lagen om följande är uppfyllt:

 • Övervakning sker som privatperson
 • Övervakningen sker av en plats dit allmänheten inte har tillträde
 • Syftet med övervakningen är av rent privat natur

Då lagen inte längre omfattar privatpersoner, ställs inte heller några krav kring hur skyltning om kameraövervakning skall utformas. Så gott som alla väljer ändå att tydligt upplysa om att övervakning pågår. Detta mycket på grund av att det har en klart avskräckande effekt att tydligt informera om övervakningen. Det är även vanligt att sätta upp dekaler och skyltar om kameraövervakning även om någon sådan inte finns. Detta finns inga hinder för.

För privatpersoner, rekommenderar vi skyltar och dekaler ur vårt standardsortiment:

 

Privata företag och myndigheters kameror

Nya lagen ställer helt nya krav beträffande informering om den kameraövervakning som pågår. För privata företag och myndigheter gäller att följande information finns tillgänglig på skyltar och dekaler:

 • Vilka ni är som utför övervakning
 • Kontaktuppgifter till er

Vidare behöver följande information på något sätt framgå. De flesta väljer att placera en webbadress på skylten, som går till en sajt med följande information:

 • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om sådant finns)
 • Ändamålet för kameraövervakningen
 • Rättslig grund, dvs vilken regel, lag eller avtal som ni stödjer er kameraövervakning på
 • Lagring, hur länge uppgifterna från kameraövervakningen lagras
 • Rättigheter, vilka rättigheter de som registrerats har att begära ut information och få saker raderade
 • Att de registrerade har rätt att klaga hos Datainspektionen om de anser att ni bryter mot avtal, regler eller lagar

Om följande är att anse relevant för er övervakning, behöver även denna information framgå på skylten eller via sajten:

 • Intresseavvägning: Vilka intressen har ni beaktat och vad har ni kommit fram till
 • Är ni skyldiga att kameraövervaka enligt lag eller avtal?
 • Finns det andra än ni som kommer att få tillgång till materialet?
 • Kommer uppgifterna att överföras till tredje land?
 • Kommer uppgifterna att användas till automatiska beslutfattanden, dvs att en dator utför uppgifter baserat på informationen?

Vi på Skyltcentralen har tagit fram en produkt speciellt anpassad för att skapa sin egen skylt som uppfyller lagen. Följ länken här att skapa din egen skylt!

Här finner du hela sortimentet av kameraövervakningsskyltar

 

Och lite mer läsning..

Privatpersoners övervakning

Vi nämnde ovan att övervakning för privat bruk inte omfattades av lagen. Detta gäller alltså om följande är uppfyllt:

 • Övervakning sker som privatperson
 • Övervakningen sker av en plats dit allmänheten inte har tillträde
 • Syftet med övervakningen är av rent privat natur

Exempel på när verksamheten anses vara av privat natur är när platsen som bevakas är en privatbostad och övervakning utförs av den som bor där. Andra platser som också omfattas av undantaget är:

 • Förråd
 • Garage
 • Sjöbod
 • Privatägda bilar och båtar (om övervakning endast sker på insidan av fordonet)

Övervakning utförd av privata verksamheter

Övervakning av privata verksamheter så som t ex butiker och företag, kräver ej längre någon ansökan om tillstånd. De tillstånd som tidigare utfärdats av Länsstyrelserna slutade i och med den nya lagen att gälla. För att tillstånd ej skall behöva sökas, krävs att man uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (GDPR), så att behandling av personuppgifter inte kränker den personliga integriteten.

Intresseavvägning
Enligt dataskyddsförordningen, krävs att man kan förklara varför man kameraövervakar. Att göra en intresseavvägning innebär att man behöver väga sina egna behov mot det intrång i den personliga integriteten som övervakning kan innebära.

Lagen talar också om att ett sk. ”berättigat intresse” behöver finnas för att få övervaka. Det vanligaste skälet för detta brukar vara att man avser kunna förebygga och utreda brott.

Även om de tidigare tillstånden från Länsstyrelsen inte längre gäller, så kan man anse att om tillstånd tidigare gavs, kommer den avvägning som då gjordes att stå sig även nu.

Exempel på verksamheter som ej behöver tillstånd:

 • Banker
 • Butiker
 • Privata parkeringshus
 • Åtelkameror för jägare

Övervakning utförd av myndigheter

Enligt den nya lagen behöver myndigheter - och andra som utför uppgifter av allmänt intresse - tillstånd för kameraövervakning om övervakning sker av allmän plats. Exempel på platser och verksamheter som omfattas av tillståndskravet:

 • Sjukvård
 • Skolverksamhet
 • Kollektivtrafik
 • Järnvägstrafik
 • Flygtrafik

För platser dit allmänheten inte har tillträde, krävs inget tillstånd.

Har ni sedan tidigare ett tillstånd för kameraövervakning, gäller detta fortsatt. Nya tillstånd söks hos Datainspektionen via följande blankett: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-kameratillstand.pdf

Föregående artikel Lag om rökförbud